Total recollits estimats. Per tipus de residu M

Total recollits estimats. Per tipus de residu Catalunya.
01.1 Dissolvents usats 01.2 Residus àcids, alcalins o salins 01.3 Olis usats 01.4 Catalitzadors usats 02.11 R. de produc. agroquímics 02.12 Medicaments 02.13 Pintur., vernis., tints i adhesi. 02.14 Altres r. de prep. químics 02.2 Explosius no utilitzats 02.3 R. químics barrejats 03.1 Dipòsits i r. químics (inclou 3.11) 03.11 Quitrans i r. carbonosos 03.2 Llots d'efluents industri. 05.0 R. sanitaris i biològics 06.1 Rebuig de metalls ferris 06.2 Rebuig de metalls no ferris 06.3 Rebuig de metalls barrejats 07.1 Residus de vidre 07.2 R. de paper i cartró 07.3 Residus de cautxú 07.4 Residus de plàstic 07.5 Residus de fusta 07.6 Residus tèxtils 07.7 Residus que contenen PCB 08.1 Vehicles rebutjats 08.2 E. elèctri. i electrò. contenen HFC 08.3 Estris domèstics 08.41 Piles i acumuladors 08.43 Altres màqui. i compon. 09.11 R. anim. de p. alimen. 09.12 R. veget. de p. alimen. 09.13 R. barrej. de p. alimen. 09.2 R. veget. (biodeg. i silvicul.) 09.3 Excrements animals 10.1 R. domèst. i assimilab. 10.2 Materials barrej. i indiferen. 10.3 Residus de separació 11 Llots comuns 11.3 Llots de drenatge no contaminats 12.1 R. de construcció i demolició 12.2 Residus d'amiant 12.3 R. de minerals naturals 12.4 Residus de combustió 12.5 Residus minerals diversos 12.6 Sòls i llots de drenatge contamina. 13.0 R. solidifi., estabilit. o vitrifi.
no perillosos perillosos no perillosos perillosos no perillosos perillosos no perillosos perillosos no perillosos perillosos no perillosos perillosos no perillosos perillosos no perillosos perillosos no perillosos perillosos no perillosos perillosos no perillosos perillosos no perillosos perillosos no perillosos perillosos no perillosos perillosos no perillosos perillosos no perillosos perillosos no perillosos perillosos no perillosos perillosos no perillosos perillosos no perillosos perillosos no perillosos perillosos no perillosos perillosos no perillosos perillosos no perillosos perillosos no perillosos perillosos no perillosos perillosos no perillosos perillosos no perillosos perillosos no perillosos perillosos no perillosos perillosos no perillosos perillosos no perillosos perillosos no perillosos perillosos no perillosos perillosos no perillosos perillosos no perillosos perillosos no perillosos perillosos no perillosos perillosos no perillosos perillosos no perillosos perillosos no perillosos perillosos no perillosos perillosos no perillosos perillosos no perillosos perillosos no perillosos perillosos no perillosos perillosos Total
2006 0 120.227 94 81.956 0 16.671 4.522 30 2 254 207 102 478 6.584 1.480 1.739 0 57 0 48.147 4.088 356 .. .. 29.195 27.330 224 54.855 708.048 0 208.401 3.529 300.990 6.795 316.944 15 690.672 0 23.571 0 1.191.526 0 153.077 59 4.405 0 0 2.124 167.275 18.420 1.466 9.691 .. .. 462 11.551 1.313 3.838 156.679 0 49.755 0 53.454 0 41.526 0 109.898 0 730.184 0 130.255 4.177 92.402 1.080 207.692 0 87 0 2.123.791 0 0 17.780 16.731 62 44.741 25.889 133.832 4.181 0 1.381 30.852 17.991 8.217.190
2005 390 110.276 1.501 94.873 0 81.252 7 209 0 460 621 4.156 17.765 81.264 5.925 18.474 0 0 0 1.469 9.712 23.586 1.002 3.831 80.366 64.364 131.000 8.631 180.063 0 334.705 19.107 353.798 36.669 211.047 2.109 876.324 0 44.385 0 288.414 0 140.185 614 74.342 0 30 570 20.685 28.219 11.239 3.673 .. .. 2.086 22.078 16.439 14.022 467.239 0 37.791 0 325.863 0 334.075 0 96.184 0 1.955.687 0 210.197 2.791 118.907 12 417.824 0 16.170 0 5.531.408 12 0 1 84.748 4.029 288.431 20.642 8.161 6.117 0 135.404 149.994 16.194 13.644.985
2004 0 97.966 13.954 96.516 0 50.054 3.068 88 0 295 2.429 298 10.744 10.898 5.000 63 0 0 6.176 53.298 18.940 58.789 1.596 40.687 32.883 58.734 9.526 8.118 477.266 0 200.346 24.516 189.629 40.473 412.705 1.059 598.218 0 62.899 0 441.968 0 103.248 13.347 101.689 0 0 6.042 18.553 69.479 1.780 76 .. .. 902 19.710 949 5.237 343.767 0 54.972 0 145.254 0 34.981 0 7.920 0 1.417.311 0 181.264 276 3.305 0 498.559 0 36.781 0 4.686.630 3 0 5.286 26.094 47 62.670 19.483 1.179 5.596 0 68.524 43.803 10.278 10.981.911
2003 6.629 176.785 49.219 136.824 0 49.470 834 51 13 293 2.762 2.783 566 14.442 3.189 783 0 0 90.549 55.211 .. .. 39.961 47.284 2.289 51.684 14.281 8.831 1.541.986 0 414.248 8.434 85.915 25.276 328.239 1.952 572.285 0 52.125 0 1.955.611 0 147.202 289 159.916 0 .. .. 12.053 13.452 1.367 318 7.032 214 3.838 48.782 1.548 22 .. .. .. .. 693.253 0 38.275 0 .. .. 5.565.438 0 .. .. .. .. 741.545 0 55.587 0 6.093.235 5.196 .. .. 805 6.530 49.797 10.174 .. .. .. .. 47.220 0 19.443.892
2002 11.118 226.897 45.647 183.494 25.754 232.388 3 860 10 178 45 3.816 879 55.833 87 6.512 0 0 7.215 144.169 .. .. 33.254 198.199 15.472 96.157 0 17.332 2.166.322 24.681 1.546.461 43.478 21.358 28.628 225.566 1.851 1.424.314 5.023 44.271 1.236 2.636.251 8.014 94.184 27 53.120 2.668 .. .. 176.680 5.588 9.198 7.231 4.778 0 251 71.674 3.469 1.060 .. .. .. .. 889.720 2.100 203.635 0 .. .. 2.233.147 0 .. .. .. .. 662.394 117.382 10.201 17 8.001.681 23 .. .. 1.145 51.788 654.636 14.119 .. .. .. .. 27.215 11.886 22.793.790
Unitats: Tones.
Font: INE. Enquesta sobre el reciclatge i el tractament de residus.
Actualment, aquesta operació estadística està integrada dins l'Enquesta sobre la recollida i tractament de residus. Les úniques dades disponibles són les de les enquestes específiques que va fer l'INE del 2002 al 2006.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Taules disponibles

Sou aquí: