Skip to main content

Captació d'aigua realitzada per la pròpia empresa per tipus de fonts

Captació d'aigua realitzada per la pròpia empresa per tipus de fonts Catalunya.
Aigües superficials Aigües subterrànies Dessalatge Altres tipus de recursos hídrics Total
2016 156.219 193.396 0 0 349.615
2014 145.636 192.203 0 0 337.839
2013 139.797 221.426 0 0 361.223
2012 154.852 219.466 0 0 374.318
2011 168.635 181.132 0 0 349.767
2010 168.516 194.815 0 0 363.331
2009 155.717 177.820 0 0 333.537
2008 175.702 184.178 0 0 359.880
2007 174.318 202.548 1.161 1.240 379.267
2006 205.679 253.653 1.913 7.868 469.113
2005 206.567 192.098 6.913 3.143 408.721
2004 298.277 136.208 0 7.502 441.987
2003 234.909 213.637 0 10.863 459.409
2002 336.652 187.587 0 11.284 535.523
2001 341.258 197.696 0 47.606 586.560
2000 322.468 214.978 0 55.257 592.703
1999 291.606 191.292 0 78.200 561.098
1998 299.816 115.790 0 78.772 494.378
1997 311.417 108.709 0 80.707 500.833
1996 306.918 72.500 0 54.548 433.966
Unitats: Milers de metres cúbics.
Font: INE. Enquesta sobre el subministrament i tractament d'aigües.
Les aigües procedents de dessalatge inclouen exclusivament l'aigua captada per dessalar-la a les mateixes instal·lacions de l'empresa, que posteriorment en farà la distribució. No inclou l'aigua dessalada en altres instal·lacions, adquirida per les empreses distribuïdores un cop tractada, que figurarà inclosa en el concepte d'aigua adquirida a altres empreses.
A partir del 2014, les dades s'actualitzen biennalment i són referides als anys parells.