Skip to main content

Capacitat de les plantes de tractament, cabal tractat i caract. aigües residuals

Capacitat de les plantes de tractament, cabal tractat i caract. aigües residuals Catalunya.
2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002
Capacitat (m3/dia) .. .. .. .. 2.480.520 2.477.717 1.599.089 1.593.738
Cabal tractat (m3/dia) 1.850.979 1.821.859 1.805.479 1.993.776 1.609.402 1.960.241 1.440.621 1.435.569
Caract. aigües tractades (mg/litre)
DQO
abans 606,2 611,6 694,3 706,4 746,46 683,5 598,7 599,6
després 78,3 71,7 72,2 115,8 127,31 105,1 81,3 82,8
DBO5
abans 287,3 277,7 318,6 344,8 347,7 333,9 302,6 286,4
després 20,4 14,6 12,3 37,6 42,57 41,3 26 21
sòlids en suspensió
abans 323,7 296 311,3 325,8 334,03 325,1 232,3 298,6
després 31,9 26,1 19,3 28,4 31,54 29,7 29,9 24,3
Caract. aigües tractades (mg/litre)
Nitrògen total
abans 54,6 56,2 53,6 17,9 55,67 46,1 33,6 34
després 20,9 21,7 24,5 7,9 33,94 30,2 13,7 15,7
Fòsfor total
abans 8,7 9 17,8 3,4 8,21 6,7 6,8 5,5
després 3 2,9 3,6 1,1 2,84 2,3 2 2
metalls
abans 0 0 1,3 0 0,02 0 0 0,1
després 0 0 0,5 0 0,02 0 0 0
Font: INE. Enquesta sobre el subministrament i tractament d'aigües.
Nota: A partir del 2010 l'enquesta no recull dades sobre les característiques de les aigües residuals.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.