Metodologia T

La informació sobre el sector sanitari es basa en les estadístiques elaborades pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya i es refereix fonamentalment a elements de la infraestructura del sistema sanitari, és a dir centres i llits hospitalaris, farmàcies, etc.

Definicions

Farmàcies

Establiments sanitaris on es duen a terme funcions, activitats i serveis d'assistència farmacèutica i també de salut pública en les circumstàncies establertes. Totes pertanyen al sector privat. No s'hi inclouen les farmàcies hospitalàries.

Centres hospitalaris

Centres que presten un servei permanent, en règim d'internat, amb atenció mèdica i d'infermeria, i estan proveïts de llits per a ingrés amb atenció continuada. Les dades provenen del registre de centres de la Direcció General de Recursos Sanitaris. S'inclouen els centres hospitalaris integrats a la Xarxa Hospitalària d'Utilització Pública i els centres que no hi són integrats, amb els quals el Servei Català de la Salut contracta part de la seva activitat.

Llits hospitalaris

Llits atesos amb regularitat per personal mèdic i d'infermeria, situats en una zona del centre hospitalari on s'ofereix atenció continuada als malalts ingressats. S'hi inclouen les incubadores i només els llits en funcionament. S'exclouen d'aquest concepte els llits de parts, de nounats sans, d'anestèsia i reanimació, d'observació a la unitat o serveis d'urgències, de consulta externa, del personal del centre i dels acompanyants del malalt. N'hi ha de tres tipus:

  • llits d'aguts
  • llits de llarga estada
  • llits de psiquiatria
Llits d'aguts

Llits d'hospitals generals i d'hospitals especialitzats, com ara els quirúrgics, maternitats, pediàtrics i d'altres dedicats a nefrologia, oftalmologia, reumatologia, etc. No s'hi inclouen, per tant, els llits destinats a crònics o a llarga estada, i des de 1987 els llits de psiquiatria d'hospitals generals, que queden comptabilitzats en els llits de psiquiatria.

Llits de llarga estada

Els llits de llarga estada inclouen els llits de crònics i els de residència assistida:

  • Els llits de crònics són els llits residencials destinats a prestar assistència als pacients que no necessiten l'aplicació dels mitjans diagnòstics i terapèutics d'un hospital d'aguts, independentment de la seva edat, però que necessiten controls mèdics i farmacològics diversos, continuats i permanents, que no poden ser subministrats en el seu domicili. S'inclouen en aquest grup els llits dels hospitals geriàtrics de llarga estada, els sanatoris antituberculosos i altres centres com els d'assistència a paraplègics, malalts psicopàtics, crònics i incurables, recuperació, etc.
  • Els llits de residència assistida són llits residencials substitutoris de la llar que es destinen a acollir persones de més de 60 anys o els altres col·lectius d'edat inferior que no siguin objecte d'una regulació específica, que presenten, a més de mancances socials, problemes sanitaris no aguts, amb un grau de patologies que requereixen tractaments preventius i/o rehabilitadors permanents, així com control mèdic i farmacològic continuat.
Llits de psiquiatria

En els hospitals psiquiàtrics els malalts s'atenen en unitats d'aguts o subaguts, segons les característiques clíniques que presenten. A les unitats d'aguts s'ingressen, majoritàriament, malalts amb processos no evolucionats que sovint són primers episodis de la malaltia. Per contra, a les unitats de subaguts habitualment s'ingressen malalts amb trastorns mentals severs, evolucions greus i reaguditzacions freqüents, que, per tant, necessiten una intervenció hospitalària més llarga i més complexa que inclogui procediments biològics, psicològics i socials.

Sou aquí: