Saltar al contingut principal

L'Estadística sobre innovació a les empreses proporciona informació sobre el procés d'innovació a les empreses, tant tecnològica com no tecnològica, a partir de l'elaboració d'indicadors que permeten conèixer diferents aspectes d'aquest procés com ara l'impacte econòmic, els tipus d'activitats innovadores o els costos d'innovar, entre d'altres.

La font primària d'informació és l'Enquesta sobre innovació a les empreses, de caràcter anual, duta a terme per l'INE amb la col·laboració de l'Idescat en el territori català (d'acord amb el conveni signat entre ambdós instituts).

Fins a l'any 2017, aquesta Enquesta segueix les recomanacions del Manual d'Oslo, que conté les directrius proposades per l'OCDE per recollir i interpretar dades sobre innovació tecnològica. Aquest Manual l'any 2005 amplia la definició d'empresa innovadora i hi inclou dues innovacions noves (de comercialització i d'organització), que formen les innovacions no tecnològiques. D'aquesta manera, defineix el nou concepte d'empresa innovadora com aquella que realitza innovacions de producte, de procés, de comercialització o d'organització en els darrers 3 anys, és a dir, innovacions tecnològiques i no tecnològiques.

En l'àmbit europeu, aquest nou concepte d'empresa innovadora va entrar en vigor en l'Enquesta de l'any 2008.

L'any 2018 s'ha fet un canvi metodològic per l'aplicació de la nova revisió del Manual d'Oslo (2018), que ha provocat una ruptura en la sèrie temporal respecte dels resultats d'anys anteriors. Properament, s'actualitzarà aquesta metodologia per indicar els canvis en la definició d'empresa innovadora, en els tipus d'innovació i d'altres aspectes, modificats arran de la nova revisió del Manual esmentat.

1. Objectius

L'Enquesta sobre innovació a les empreses es considera una enquesta marc que proporciona informació completa i variada sobre diferents aspectes del procés d'innovació que duen a terme les empreses i, a més, pot servir de base per fer diversos estudis puntuals sobre matèries relacionades amb la innovació.

A partir del 2002, aquesta Enquesta està coordinada amb l'Estadística sobre activitats d'R+D del sector empreses. Aquesta coordinació es duu a terme en dos nivells: el primer, referit al disseny mostral seleccionant de manera exhaustiva les empreses que a priori realitzen activitats d'R+D, i mitjançant mostreig les empreses de les quals es desconeix la realització d'R+D; el segon nivell és l'ús d'un qüestionari únic que conté preguntes convenientment organitzades relatives a les dues enquestes.

La metodologia utilitzada és àmpliament acceptada internacionalment, fet que permet complir l'objectiu de la comparabilitat de resultats a escala internacional.

2. Àmbit poblacional

L'àmbit poblacional inclou les empreses agrícoles, industrials, de la construcció i de serveis amb almenys 10 persones ocupades assalariades i amb activitat principal inclosa en alguna de les següents agrupacions de la CCAE-2009:

 • Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca (01 a 03)
 • Indústries extractives (05 a 09)
 • Indústria manufacturera (10 a 33)
 • Subministrament d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat (35)
 • Subministrament d'aigua, activitats de sanejament, gestió de residus i descontaminació (36 a 39)
 • Construcció (41 a 43)
 • Comerç (45 a 47)
 • Transport i emmagatzematge (49 a 53)
 • Hostaleria (55 i 56)
 • Informació i comunicacions (58 a 63)
 • Activitats financeres i d'assegurances (64 a 66)
 • Activitats immobiliàries (68)
 • Activitats professionals, científiques i tècniques (69 a 75)
 • Activitats administratives i serveis auxiliars (77 a 82)
 • Activitats sanitàries i de serveis socials (86 a 88)
 • Activitats artístiques, recreatives i d'entreteniment (90 a 93)
 • Altres serveis (95 i 96)

Des de l'any 2006 s'hi inclou l'agricultura.

Atès que l'Enquesta sobre innovació a les empreses es recull de manera coordinada amb l'Estadística sobre activitats d'R+D, les empreses que han declarat haver realitzat alguna activitat d'R+D són seleccionades amb probabilitat 1 i, a més, només a efectes de resultats d'R+D s'hi inclouen empreses de totes les branques (excepte codis 84 i 854 de la CNAE) amb menys de 10 assalariats.

3. Àmbit temporal

El període de referència principal és l'any immediatament anterior al de l'execució de l'Enquesta. La realització d'activitats per a la innovació tecnològica i la despesa en cada tipus d'activitat tenen aquesta referència temporal. Tanmateix, amb la finalitat de facilitar la comparabilitat internacional, les variables relacionades amb les innovacions (tecnològiques o no tecnològiques) implantades per l'empresa estan referides al període de 3 anys anteriors al de l'execució de l'Enquesta.

Pel que fa a la periodicitat de l'Enquesta, l'OCDE i Eurostat recomanen fer-la biennalment, alternant-la amb l'Estadística sobre activitats d'R+D. Però a partir del 2002, per la conveniència de disposar anualment d'indicadors d'ambdues operacions, es considera la recollida conjunta de les dues enquestes en un mateix qüestionari.

4. Àmbit geogràfic

L'àmbit geogràfic de l'Enquesta està format per tot el territori espanyol.

L'explotació per a Catalunya recull la informació de totes les unitats estadístiques amb seu social a Catalunya. Tanmateix, la confecció del qüestionari permet conèixer l'activitat d'innovació tecnològica realitzada l'any de referència per a totes les empreses amb establiments a Catalunya, independentment d'on es trobi la seu social (vegeu l'apartat Regionalització de la informació).

5. Unitat estadística

La unitat estadística d'anàlisi és l'empresa que realitza una activitat econòmica inclosa a l'àmbit poblacional descrit anteriorment. L'empresa també és la unitat informant.

S'entén per empresa tota unitat jurídica que constitueix una unitat organitzativa de producció de béns o serveis, i que gaudeix d'una certa autonomia de decisió, principalment a l'hora d'assignar els recursos de què disposa. Una empresa pot exercir una o més activitats en un o més establiments.

Les dades recollides al qüestionari estan referides a la totalitat de l'empresa, és a dir, incloent-hi tots els establiments que l'empresa tingui en llocs diferents del de la seu central.

6. Disseny mostral

El marc poblacional de l'Enquesta és el Directori central d'empreses (DIRCE). Es tracta d'un registre organitzat d'informació que conté dades identificatives, localització, distribució territorial i classificació per grandària i activitat econòmica de les empreses. S'obté a partir de fonts administratives (Agència Tributària, Seguretat Social, etc.) i es complementa amb informació procedent de diverses operacions estadístiques de l'INE. L'actualització del DIRCE es fa anualment amb la incorporació d'informació nova.

Tanmateix, atès que l'Enquesta sobre innovació tecnològica a les empreses es coordina amb l'Estadística sobre activitats d'R+D, s'han inclòs en la població objecte d'estudi les empreses incloses en el directori d'empreses possibles investigadores. És un registre d'empreses que potencialment desenvolupen activitats en R+D, ja sigui perquè ho han fet en anys anteriors a l'execució de l'Enquesta o perquè han sol·licitat finançament públic per fer R+D en l'any de referència de l'Enquesta. Anualment, l'Idescat proporciona la informació d'aquest tipus d'empreses per tal d'actualitzar el directori incorporant-hi les altes, baixes o modificacions que corresponguin.

Per a cada comunitat autònoma, la població d'empreses objecte d'estudi de l'Enquesta s'estratifica mitjançant l'encreuament de les variables:

 • Grandària de l'empresa per nombre d'assalariats. Es consideren els intervals següents:
  1. De 10 a 49 assalariats
  2. De 50 a 199 assalariats
  3. De 200 assalariats o més (aquest estrat s'analitza de manera exhaustiva).
 • Agrupacions d'activitat de la CCAE-2009 (59 agrupacions d'activitats de les incloses a la taula de l'apartat Àmbit poblacional).

D'altra banda, les empreses que pertanyen al directori de possibles investigadores s'analitzen de manera exhaustiva.

7. Recollida de la informació

Les unitats informants són contactades a través d'una carta de presentació de l'Enquesta amb un usuari i contrasenya per emplenar el qüestionari via web. Posteriorment es fan tantes reclamacions telefòniques o escrites com siguin necessàries.

El qüestionari de l'Enquesta sobre innovació tecnològica a les empreses combina de manera convenientment estructurada la informació sobre R+D i la relativa a innovació. A més de les variables comunes a les dues enquestes com ara la volum de negoci, el personal ocupat, el tipus d'empresa i altres dades generals de l'empresa, a l'efecte de la informació sobre innovació a les empreses, el qüestionari s'estructura en diferents blocs:

 • El primer bloc recull les activitats per a la innovació tecnològica dutes a terme per l'empresa l'any de referència i la despesa en cada una de les activitats. Alhora conté la distribució de la despesa total en innovació tecnològica per a cada comunitat autònoma.
 • El segon bloc és el més extens i planteja preguntes relatives a la innovació tecnològica (de productes i de processos) en l'any de referència o algun dels dos anys anteriors. Conté qüestions sobre qui desenvolupa la innovació, les fonts d'informació per fer activitats innovadores, la cooperació amb altres empreses o entitats per dur a terme innovació o els objectius de les innovacions, entre d'altres.
 • El tercer i quart apartats fan referència als factors que dificulten els projectes innovadors o influeixen en la decisió de no innovar, i als drets de propietat intel·lectual i industrial, respectivament. Totes les preguntes es refereixen al període comprès per l'any de referència o algun dels dos anteriors.
 • El darrer apartat recull informació sobre les innovacions no tecnològiques (d'organització i comercialització) dutes a terme en l'any de referència o algun dels dos anteriors.

Per millorar la informació proporcionada de manera cronològica a partir del 2005 es modifica el qüestionari amb l'objectiu de recollir anualment tots els indicadors. La darrera modificació de l'Enquesta es fa l'any 2008, amb la inclusió al qüestionari de les innovacions no tecnològiques (organitzatives i de comercialització o màrqueting).

En el procés de depuració de la informació continguda al qüestionari es pot contactar de nou amb l'empresa per demanar els aclariments necessaris sobre la informació facilitada.

8. Conceptes

Innovació tecnològica

Una innovació tecnològica, tal com està definida en aquesta Enquesta, és un producte (bé o servei) nou o sensiblement millorat introduït al mercat (l'anomenada innovació de producte) o la introducció dins l'empresa d'un procés nou o millorat significativament (innovació de procés).

La innovació tecnològica es basa en els resultats de nous desenvolupaments tecnològics, noves combinacions de tecnologies existents o en la utilització d'altres coneixements adquirits per l'empresa.

És necessari que la innovació sigui nova per a l'empresa, tot i que no cal que ho sigui per al mercat en què opera l'empresa.

No es consideren innovacions tecnològiques els canvis de naturalesa estètica, la mera venda d'innovacions produïdes completament per altres empreses i els simples canvis d'organització o de gestió (que s'especifiquen en innovacions organitzatives o de comercialització).

Activitats per a la innovació tecnològica

Són el conjunt de treballs científics, tecnològics, organitzatius, financers i comercials, inclosa la inversió en nous coneixements, que condueixen o pretenen conduir a la realització de productes o processos tecnològicament nous o millorats.

En el qüestionari es classifiquen en les activitats següents:

 • Realització d'R+D interna: comprèn els treballs creatius portats a terme dins l'empresa per augmentar el volum de coneixements i la seva utilització per idear productes i processos nous o millorats (inclòs el desenvolupament de programari).
 • Adquisició d'R+D externa: són les mateixes activitats anteriors però dutes a terme per altres organitzacions (incloses les empreses del grup) o organismes públics o privats de recerca, i comprades per l'empresa mitjançant contracte o conveni.
 • Adquisició de maquinària, equips, maquinari o programari avançats i edificis destinats a la producció de productes o processos nous o sensiblement millorats.
 • Adquisició d'altres coneixements externs per a innovació (no inclosos en R+D): inclou la compra o ús, sota llicència, de patents o d'invencions no patentades i coneixements tècnics o d'una altra mena, d'altres empreses o organitzacions per utilitzar en les innovacions de l'empresa.
 • Formació per a activitats d'innovació: formació interna o externa del personal de l'empresa, destinada específicament al desenvolupament o introducció de productes o processos nous o millorats de manera significativa.
 • Introducció d'innovacions en el mercat: activitats realitzades per l'empresa o externalitzades per a la introducció en el mercat dels seus béns o serveis nous o millorats de manera significativa, incloses la prospecció del mercat i la publicitat de llançament.
 • Disseny, altres preparatius per a producció i/o distribució (no inclosos en R+D): procediments i preparatius tècnics per realitzar productes o processos nous o millorats de manera significativa. Per exemple, proves i estudis de viabilitat, desenvolupament de programari rutinari, disseny i posada en marxa de centres de producció destinats al desenvolupament o distribució d'innovacions de producte o procés.

La informació recollida al qüestionari sobre les activitats per a la innovació tecnològica es refereix a aquelles realitzades en l'any de referència de l'Enquesta i a la despesa realitzada el mateix any.

Innovació de producte (béns o serveis)

És la introducció en el mercat de béns o serveis nous o millorats de manera significativa respecte a les característiques bàsiques, especificacions tècniques, programari incorporat o altres components intangibles, finalitats desitjades o prestacions. Ha de ser una novetat o millora per a l'empresa, però no necessàriament per al sector o el mercat.

Aquesta innovació pot dur-se a terme amb tecnologies completament noves o per mitjà de noves aplicacions de tecnologies existents o aprofitant nous coneixements.

La innovació pot haver estat desenvolupada inicialment per la pròpia empresa o per una altra, però s'exclou la mera revenda de béns nous comprats a altres empreses. També s'exclouen els canvis o modificacions de naturalesa únicament estètica.

La informació recollida al qüestionari es refereix a les innovacions de producte realitzades en el període de l'any de referència de l'Enquesta o algun dels dos anys anteriors.

Innovació de procés

Consisteix en la implantació de processos de producció amb una tecnologia nova o sensiblement millorada, així com mètodes de subministrament de serveis i de distribució dels productes que siguin nous o aportin una millora significativa. El resultat ha de ser significatiu respecte al volum de producció, la qualitat dels productes (béns o serveis) o els costos de producció i distribució.

La innovació (novetat o millora) ha de ser-ho per a l'empresa, però no necessàriament per al sector o el mercat. És a dir, no cal que l'empresa sigui la primera a introduir el procés.

A més, la innovació pot haver estat desenvolupada per la pròpia empresa o per una altra.

No inclou els simples canvis d'organització o de gestió, que es consideren innovacions no tecnològiques.

La informació recollida al qüestionari es refereix a les innovacions de procés realitzades en el període de l'any de referència de l'Enquesta o algun dels dos anys anteriors.

Innovació en curs

Són innovacions que al final del període sol·licitat encara no han finalitzat.

Innovació abandonada

Són intents d'innovacions que han estat abandonades en la fase de concepció o un cop iniciada l'activitat o el projecte.

Empresa EIN

Són les empreses que han realitzat innovacions tecnològiques en l'any de referència o en algun dels dos anys anteriors, o tenen innovacions en curs o abandonades en el mateix període.

Intensitat de la innovació

Mesura la relació entre la despesa en activitats innovadores i la producció empresarial. Es calcula com el percentatge de despesa en innovació tecnològica respecte al total del volum de negoci en l'any de referència.

Impacte de la innovació tecnològica

Mesura com es reflecteix en la xifra de vendes la comercialització de productes nous o millorats pel procés innovador. Es calcula com el percentatge sobre el volum de negoci de l'any de referència degut a innovacions de béns o serveis introduïdes en l'any de referència o algun dels dos anteriors.

Innovació no tecnològica

Són innovacions d'organització i de comercialització. Aquest concepte s'inclou a l'Enquesta del 2008, atesa l'ampliació que fa el Manual d'Oslo de la definició d'empresa innovadora l'any 2005, tenint en compte aquelles que fan innovació tecnològica i no tecnològica.

La informació recollida al qüestionari es refereix a les innovacions no tecnològiques realitzades en el període de l'any de referència de l'Enquesta o algun dels dos anys anteriors.

Innovació organitzativa

Consisteix en la implementació de nous mètodes organitzatius en el funcionament intern de l'empresa (incloent-hi mètodes/sistemes de gestió del coneixement), en l'organització del lloc de treball o en les relacions externes que no s'hagin utilitzat prèviament a l'empresa. Ha de ser resultat de decisions estratègiques dutes a terme per la direcció de l'empresa.

Aquesta innovació implica:

 • Noves pràctiques empresarials en l'organització de la feina o dels procediments de l'empresa, com ara la gestió de la cadena de subministrament, la gestió de la qualitat o la producció eficient, entre d'altres.
 • Nous mètodes d'organització dels llocs de treball de l'empresa per a un millor repartiment de responsabilitats i presa de decisions, com per exemple l'ús per primer cop d'un nou sistema de gestió d'equips de treball, la reestructuració de departaments, etc.
 • Nous mètodes de gestió de les relacions externes amb altres empreses o institucions públiques (creació per primera vegada d'aliances, associacions, externalització o subcontractació, etc.).

Exclou les fusions o adquisicions, encara que suposin una novetat organitzativa per a l'empresa.

La informació recollida al qüestionari es refereix a les innovacions organitzatives realitzades en el període de l'any de referència de l'Enquesta o algun dels dos anys anteriors.

Innovació de comercialització

És la implantació de noves estratègies o conceptes comercials que difereixin significativament dels anteriors i que no s'hagin utilitzat anteriorment. Ha de suposar un canvi significatiu en el disseny o envasament del producte, en el seu posicionament, així com en la seva promoció o preu.

Aquesta innovació implica:

 • Modificacions significatives del disseny del producte o l'envasament de béns i serveis (no inclou els canvis que afecten la funcionalitat del producte o les característiques de l'usuari ja que són innovació de producte). Tenen l'objectiu d'ampliar el mercat però no de fer variacions en l'ús del producte.
 • Noves tècniques o canals per a la promoció del producte, com ara l'ús per primer cop d'un nou canal publicitari o la introducció de targetes de fidelització de clients.
 • Nous mètodes per al posicionament del producte al mercat o canals de vendes com, per exemple, l'ús per primer cop de llicències de distribució, venda directa, nous conceptes per a la presentació del producte, etc.
 • Nous mètodes per a l'establiment dels preus dels béns o serveis amb l'objectiu d'ampliar el mercat (ús per primera vegada d'un sistema de preus variables en funció de la demanda, sistemes de descompte, etc.).

  Exclou els canvis estacionals, regulars i altres canvis similars en els mètodes de comercialització. Aquestes innovacions comporten una recerca de nous mercats, però no canvis en l'ús del producte.

La informació recollida al qüestionari es refereix a les innovacions de comercialització realitzades en el període de l'any de referència de l'Enquesta o algun dels dos anys anteriors.

Fonts d'informació per a activitats d'innovació tecnològica

Recull la procedència de la idea innovadora que habitualment és l'origen d'un projecte d'innovació. El qüestionari demana el grau d'importància de diferents fonts d'informació, que poden ser internes o externes a l'empresa i que queden agrupades en 4 grups:

 • Fonts internes de l'empresa o grup d'empreses.
 • Fonts del mercat com, per exemple, clients del sector privat, consultors, competidors, etc.
 • Centres d'educació i recerca, que inclou universitats, centres públics o privats de recerca, etc.
 • Altres fonts com ara conferències, fires comercials o revistes científiques, entre d'altres.

La importància de cada una de les fonts varia segons els mitjans tecnològics de què disposa l'empresa i l'estratègia que ha adoptat.

La informació sobre les fonts recollida al qüestionari es refereix al període de l'any de referència de l'Enquesta o algun dels dos anys anteriors.

Objectius de la innovació tecnològica

Comprèn les estratègies que l'empresa pretén assolir amb les activitats innovadores dutes a terme en el període de l'any de referència de l'Enquesta o algun dels dos anys anteriors.

Es recull la importància de diferents objectius agrupats en quatre categories:

 • Objectius orientats als productes com ara ampliar la gamma de béns i serveis, penetrar en nous mercats, incrementar la quota de mercat, etc.
 • Objectius orientats als processos com, per exemple, disminuir els costos laborals o els materials utilitzats per unitats produïdes, incrementar la flexibilitat dels producte, etc.
 • Objectius sobre l'ocupació, que inclou augmentar l'ocupació total o l'ocupació qualificada, entre d'altres.
 • Altres objectius com disminuir l'impacte mediambiental o millorar la salut i la seguretat dels empleats.
Cooperació en innovació tecnològica

És la participació activa amb altres empreses o entitats no comercials en projectes conjunts d'innovació realitzats en el període comprès per l'any de referència de l'Enquesta o els dos anteriors. No és necessari que les dues parts aconsegueixin un benefici comercial.

Es recull la cooperació segons el tipus d'interlocutor i país on està ubicat, i no inclou la mera subcontractació de treballs sense cooperació activa.

Factors que dificulten les activitats d'innovació tecnològica

Inclou els obstacles que dificulten els projectes d'innovació de l'empresa o influeixen en la decisió de no innovar en l'any de referència o els dos anys anteriors. Poden ser factors econòmics o obstacles relatius a la capacitat d'innovació de l'empresa.

El qüestionari recull el grau d'importància de diferents obstacles agrupats en:

 • Factors de cost
 • Factors de coneixement
 • Factors de mercat
 • Motius per no innovar

9. Regionalització de la informació

La informació relacionada amb la despesa en activitats per a la innovació tecnològica (ja sigui expressada en unitats monetàries com en percentatges) es recull per a la totalitat de l'empresa. A efectes de l'Enquesta sobre innovació tecnològica a les empreses, el qüestionari també recull la distribució percentual d'aquesta despesa segons la comunitat autònoma on es troba l'establiment que ha desenvolupat les activitats d'innovació tecnològica.

Aquesta distribució espacial de la despesa permet regionalitzar els recursos o les despeses i, en el cas de l'Idescat, assignar a Catalunya l'import de la despesa en innovació tecnològica que correspon a establiments ubicats en territori català. D'aquesta manera, permet conèixer quina part de la despesa en innovació tecnològica realitzen a Catalunya les empreses que hi tenen la seu social. Alhora també es coneix la despesa duta a terme a Catalunya per les empreses amb seu social fora però amb establiments a Catalunya.

10. Publicació de resultats

L'Idescat realitza una tabulació de l'Enquesta que amplia els resultats que ofereix l'INE per a Catalunya. La publicació conté informació que permet oferir una visió de conjunt de les activitats d'innovació dutes a terme a Catalunya.

Alguna informació, gràcies al disseny del qüestionari, s'ofereix per empreses amb seu social a Catalunya i també per empreses que han realitzat alguna activitat innovadora al territori, amb independència d'on s'ubica la seu. És el cas, per exemple, del nombre d'empreses amb innovació tecnològica l'any de referència i la despesa en diferents activitats per a la innovació.

La publicació s'estructura en 3 seccions:

 • Innovació tecnològica o no tecnològica. Conté un resum dels principals resultats d'ambdós tipus d'innovació.
 • Innovació tecnològica. És l'apartat més extens i conté informació sobre empreses que han realitzat alguna activitat d'innovació tecnològica, la despesa en aquestes activitats, la intensitat de la innovació o l'impacte econòmic, i amplis resultats per a les empreses EIN, entre d'altres.
 • Innovació no tecnològica. Presenta el nombre d'empreses per tipus d'innovació no tecnològica (de comercialització i d'organització).

El concepte d'empresa innovadora i despesa en innovació s'estudia des de la perspectiva d'ubicació de l'empresa i de la referència temporal, segons el cas. Així, s'han definit:

 • Empreses innovadores i despesa en innovació l'any de referència. En aquest cas, es diferencia entre les empreses que tenen seu social a Catalunya i aquelles que hi tenen activitat, és a dir, establiments, independentment d'on es trobi la seu.
 • Empreses innovadores en el període de l'any de referència o algun dels dos anys anteriors. Aquesta informació només es pot elaborar per a les empreses amb seu a Catalunya.

Els resultats es presenten segons dues variables de classificació:

 • Grandària de l'empresa segons nombre d'ocupats (de 10 a 249, de 250 ocupats o més)
 • Sector d'activitat (agricultura, indústria, construcció i serveis)