Skip to main content

Homes with supply of drinking water. By size of municipality, main sources of supply and treatment system used

Proporció d'habitatges amb abastament d'aigua potable Per dimensió del municipi, principals fonts d'abastament i sistema de tractament emprat
Principals fonts d'abastament Principals sistemes
Sistema urbà Pou privat, font, deu, llac o riu Hi apliquen tractament addicional Filtre purificador Bullen l'aigua abans d'utilitzar-la
Unitats: tant per cent.
Font: Idescat.
Capitals província i municipis de més 100.000 hab. 99,3..10,19,3..
De 50.000 a 100.000 habitants 98,4..15,28,75,5
De 20.000 a 50.000 habitants 98,2..16,314,5..
De 10.000 a 20.000 habitants 99,0..20,320,3..
Menys de 10.000 habitants 96,33,211,09,7..
Total 98,41,212,811,21,0
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Share this address: https://idescat.cat/pub/lma/1.3.1.2/en