Metodologia T

La policia local és el cos policial que forma part d'un ajuntament i que té cura de la vigilància i del control del trànsit urbà i del compliment de les ordenances i disposicions municipals relatives a la circulació. El sistema constitucional espanyol atorga al Govern de Catalunya la potestat de coordinar les policies locals (art. 148.1.22.de la Constitució en correspondència amb l'article 13.3 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya). La Llei 16/1991, de les policies locals de Catalunya, aprovada pel Parlament de Catalunya, va desenvolupar aquesta competència.

El marc legal de Catalunya determina que tots els municipis amb una població superior als 10.000 habitants poden crear cossos de policia local. Per entendre bé el nostre model de seguretat i l'abast de les funcions de les policies locals, cal tenir molt present que els municipis poden crear-ne, però no tenen l'obligació de fer-ho; és a dir, és una facultat potestativa de les autoritats de cada municipi. En la pràctica, però, actualment tots els municipis que superen aquesta població tenen cossos de policia local, i alguns dels que no hi arriben ho han fet per autorització excepcional.

La policia local només pot actuar en el territori del seu municipi, i excepcionalment, per raons d'emergència excepcional, pot actuar en els municipis limítrofs.

En l'àmbit municipal, Catalunya és un país molt fragmentat, amb 947 municipis, dels quals uns 200 tenen policia municipal que donen servei directe a una població del 90% del total català. La diversitat de població dels municipis catalans configuren un escenari de les policies municipals molt plural i també diversificat. Determinats municipis compten amb una plantilla de menys de 5 agents, mentre que la Guàrdia Urbana de Barcelona s'apropa a una plantilla orgànica dels 3.000 efectius.

Són funcions pròpies de la policia municipal:

  • La protecció de les autoritats de la corporació local i la vigilància i la custòdia dels edificis, les instal·lacions i les dependències de la mateixa corporació.
  • Les de policia de trànsit urbà.
  • Les de policia administrativa en l'àmbit de les competències municipals i, especialment, les relacionades amb la normativa mediambiental.
  • La col·laboració en les funcions de policia de seguretat ciutadana i ordre públic, d'acord amb el que especifiqui la junta local de seguretat.
  • Les de policia comunitària en els àmbits de la convivència veïnal i dels serveis públics locals.
  • Les que li corresponen com a policia judicial, especialment amb relació al trànsit.

L'estadística d'efectius de la policia local presenta una taula de la plantilla orgànica segons les diferents graduacions: superintendent, intendent major, intendent, inspector, sotsinspector, sergent, caporal i agent. A partir del 2010, les xifres fan referència als efectius i no a la plantilla orgànica.

A més, també s'informa dels efectius de policies locals per cada 1.000 habitants, calculats amb la població del Padró municipal d'habitants a 1 de gener. Cal advertir que la ràtio de Catalunya té en compte tots els habitants de Catalunya, i no només els habitants que disposen de policia local.

L'àmbit territorial és el municipal, comarcal, provincial, àmbits del Pla territorial i total Catalunya.

La font de les dades és el Departament d'Interior.