Saltar al contingut principal

Les Projeccions de població municipals s'elaboren amb el mètode dels components amb un enfocament multiregional.Aquest mètode consisteix a afegir anualment a la piràmide de partida els components del creixement demogràfic: els fluxos de creixement natural (naixements i defuncions) i els fluxos de migració (immigració i emigració). Al mateix temps, es garanteix la coherència tant entre els resultats comarcals i municipals com entre els dels municipis d'una mateixa comarca.

La data de referència de les poblacions projectades és l'1 de gener de cada any. La desagregació territorial està constituïda per tots els municipis de Catalunya, així com resultats agregats per a Catalunya, els àmbits del Pla territorial, les províncies i les comarques.

Les Projeccions de població municipals s'elaboren a partir dels resultats comarcals de les Projeccions de població de Catalunya en els 15 anys següents a l'any base i l'evolució demogràfica dels municipis en els 5 anys anteriors a l'any base. Així doncs, per a cada municipi els resultats mostren quin seria l'efecte de l'evolució recent de la fecunditat, la mortalitat i les migracions del municipi juntament amb l'evolució demogràfica projectada per a la seva comarca. En aquest sentit, s'han d'interpretar com a tendències poblacionals sota unes hipòtesis preestablertes d'evolució dels components del creixement demogràfic.

Projeccions de població municipals (base 2018)

Les Projeccions de població municipals (base 2018) consten de dos escenaris: l'escenari mitjà i l'escenari padronal. Els dos escenaris incorporen les mateixes hipòtesis sobre l'evolució futura de la fecunditat, la mortalitat i les migracions (immigració i emigració), però difereixen en la població de partida:

  • En l'escenari mitjà, la piràmide de partida és la població estimada a 1 de gener de 2018, calculada a partir de la informació del Cens de població 2011 i del moviment demogràfic 2011–2017.
  • En l'escenari padronal, la piràmide de partida és la població del Padró d'habitants a 1 de gener de 2018, amb una correcció en alguns municipis de la població de 0 anys a partir de la xifra de naixements.

Així doncs, l'escenari padronal incorpora les hipòtesis d'evolució demogràfica de l'escenari mitjà de les Projeccions de població (base 2018) aplicades a la població padronal de cada municipi.

Respecte a l'evolució futura dels components, s'han utilitzat les hipòtesis de l'escenari mitjà de les Projeccions de població de Catalunya (base 2018). Per a cada municipi s'han adaptat les hipòtesis de l'escenari mitjà de la seva comarca als nivells de fecunditat, immigració i emigració observats al municipi en els darrers 5 anys.

L'horitzó temporal de les Projeccions de població municipals (base 2018) és l'any 2033.

S'ofereixen els resultats de les piràmides projectades per sexe i edat amb diferent grau de detall segons la població del municipi:

  • Per a tots els municipis, s'ofereix la població per sexe i 3 grans grups d'edat.
  • Per als municipis de més de 2.000 habitants, s'ofereix la població per sexe i edat quinquennal fins a 90 anys i més.
  • Per als municipis de més de 50.000 habitants, s'ofereix la població per sexe i edat simple fins a 100 anys i més.

També s'ofereix informació sobre el creixement demogràfic projectat en tots els municipis (creixement natural, creixement migratori i creixement total).

Les dades de les Projeccions de població municipals (base 2018) s'han publicat al febrer del 2020.