Nota de prensa: Estadística del finançament i la despesa de l'ensenyament privat 2014-2015. Dades provisionals

Nota de prensa

Arxius adjunts

L'ensenyament privat reglat va generar uns serveis valorats en 2.854 milions d'euros el curs 2014-2015. Va donar servei a 578.791 alumnes i el col·lectiu més nombrós va ser d'alumnes d'estudis no universitaris.

Segons l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat), els centres privats que imparteixen ensenyaments reglats a Catalunya van produir serveis per valor de 2.854 milions d'euros durant el curs 2014-2015, xifra que representa un augment del 9,7% respecte al curs 2009-2010. L'Administració pública hi va aportar el 41% dels recursos. Aquest percentatge arriba fins al 50% en el cas dels centres no universitaris i disminueix a l'11% per als universitaris i al 6% per a les llars d'infants.

Les principals partides d'ingressos van tenir comportaments oposats: les quotes satisfetes pels alumnes (1.567 milions d'euros) van augmentar un 24,2% en relació amb el curs 2009-2010, mentre que els ingressos procedents de concertació i transferències públiques (1.181 milions d'euros) van disminuir el 2,4%.

Les despeses corrents van ser de 2.686 milions d'euros, xifra que representa un augment del 10,2% en relació amb cinc anys enrere. El principal grup de despesa dels centres, que és el destinat a personal (1.859 milions d'euros), va augmentar el 6,5% i la despesa en béns i serveis (763 milions d'euros) va augmentar el 18,3% en relació amb el curs 2009-2010.

El resultat brut d'explotació (la diferència entre els ingressos i les despeses corrents sense tenir en compte els costos per la depreciació del capital) es va situar en 168 milions d'euros per al conjunt de l'ensenyament privat reglat. Aquesta xifra, que significa el 5,9% del total d'ingressos, està molt poc per sota de la del curs 2009-2010 (6,3%). No és així en el cas de les llars d'infants, on aquesta magnitud va passar de ser del 9,5% cinc anys abans, al 2,9% del curs 2014-2015. Per a l'ensenyament no universitari aquest percentatge es va mantenir estable en el 5,4%, mentre que en l'ensenyament universitari va disminuir del 10,3% al 8,8%.

Al curs 2014-2015, l'ensenyament privat reglat de Catalunya va donar servei a 578.791 alumnes. El col·lectiu més nombrós va ser d'alumnes d'estudis no universitaris (75% del total d'alumnes). D'aquests, 9 de cada 10 van estudiar en centres concertats (la majoria religiosos).

Hi ha força diferències en les quotes satisfetes pels alumnes segons el concert i la titularitat dels centres. Les quotes (per serveis educatius i serveis complementaris) satisfetes pels alumnes de centres concertats van ser, de mitjana, de 2.035 euros per alumne; en canvi, per als de centres sense concert la quota va augmentar fins als 6.328 euros per alumne. Dins dels centres amb concert, els centres laics que depenen d'entitats no lucratives són els que van presentar un nivell més elevat de quotes (3.022 euros per alumne), mentre que es van situar en xifres inferiors els centres religiosos (1.942 euros per alumne) i els laics lucratius (1.886 euros per alumne).

Pel que fa a les llars d'infants, la quota mitjana satisfeta per alumne va ser de 3.689 euros.

Les quotes pels serveis complementaris van representar gairebé el 30% del total de quotes

Els serveis complementaris (menjador, transport, residència i acollida...) dels centres no universitaris van generar uns ingressos de 307 milions d'euros per als centres d'ensenyament privat no universitari i de 24 milions d'euros per a les llars d'infants. Aquestes xifres van representar el 30% i el 26% respectivament, del total d'ingressos per quotes d'aquests centres.

El servei de menjador és el més important dels serveis complementaris de les llars i escoles. El van oferir 1.225 centres (un 88%) i estava present en més del 96% dels centres d'educació infantil, primària i secundària obligatòria. El curs 2014-2015 va donar servei a 185.860 usuaris (un 40% del total d'alumnes), la major part d'aquests corresponents a centres d'ensenyament obligatori.

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Comparta esta dirección: http://idescat.cat/premsa/301550

Usted está aquí: