Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Taxa d'activitat
Grups d'edat / Sexe
Catalunya. 4t trimestre del 2018
    Homes     Dones     Total
De 16 a 19 anys 19,8 17,5 18,7
De 20 a 24 anys 68,2 66,8 67,5
De 25 a 54 anys 93,4 85,5 89,4
De 55 anys i més 32,8 23,0 27,5
Total 66,8 56,8 61,7
Unitats: Tant per cent.
Font: Enquesta de població activa, INE.
Nota: Els resultats d'aquesta taula des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectats per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb els dels períodes anteriors.