Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població activa
Grups d'edat / Província
Catalunya. 4t trimestre del 2018
 Barcelona    Girona    Lleida  Tarragona     Total
De 16 a 19 anys 40,8 7,3 4,8 3,7 56,6
De 20 a 24 anys 191,4 23,6 11,6 24,2 250,8
De 25 a 54 anys 2.159,7 286,8 164,7 288,6 2.899,8
De 55 anys i més 454,2 67,2 40,9 73,1 635,3
Total 2.846,1 384,9 221,9 389,6 3.842,5
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.
Nota: Els resultats d'aquesta taula des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectats per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb els dels períodes anteriors.