Skip to main content

Enquesta de població activa

Població inactiva
Grups d'edat / Sexe
Catalunya. 4t trimestre del 2018
    Homes     Dones     Total
De 16 a 19 anys 125,8 120,3 246,1
De 20 a 24 anys 60,6 60,1 120,7
De 25 a 54 anys 107,6 236,3 343,9
De 55 anys i més 708,4 969,3 1.677,7
Total 1.002,5 1.385,9 2.388,4
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.
Nota: Els resultats d'aquesta taula des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectats per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb els dels períodes anteriors.