Saltar al contingut principal
Població activa que no està cursant estudis
Nivell de formació assolit (CNED-2014) / Sexe
Catalunya. 2019
    Homes     Dones     Total
Analfabets i educació primària 137,8 92,8 230,6
Educació secundària 1a. etapa 586,6 392,1 978,7
Educació secundària 2a. etapa 393,2 355,5 748,6
Educació superior 713,3 756,3 1.469,6
Total 1.830,8 1.596,7 3.427,6
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.