Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població activa
Grups d'edat / Lloc de naixement
Catalunya. 4t trimestre del 2018
 Catalunya   Resta Es.  Estranger     Total
De 16 a 24 anys 228,0 7,9 71,5 307,4
De 25 a 54 anys 1.986,3 223,7 689,7 2.899,8
De 55 anys i més 384,1 173,7 77,5 635,3
Total 2.598,5 405,3 838,7 3.842,5
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.
Nota: Els resultats d'aquesta taula des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectats per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb els dels períodes anteriors.