Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Hores treballades
Catalunya. 2018
    Valor
No han treballat 261,4
Menys de 30 hores setmanals 459,2
De 30 a menys de 35 hores setmanals 220,0
De 35 a menys de 40 hores setmanals 352,0
De 40 a menys de 45 hores setmanals 1.593,8
45 hores setmanals i més 331,9
Total 3.362,2
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles