Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Hores treballades
Catalunya. 4t trimestre del 2018
    Valor
No han treballat 221,5
Menys de 30 hores setmanals 571,6
De 30 a menys de 35 hores setmanals 234,6
De 35 a menys de 40 hores setmanals 369,8
De 40 a menys de 45 hores setmanals 1.535,8
45 hores setmanals i més 331,3
Total 3.391,1
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles