Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Hores treballades
Catalunya. 2019
    Valor
No han treballat 295,8
Menys de 30 hores setmanals 469,2
De 30 a menys de 35 hores setmanals 281,0
De 35 a menys de 40 hores setmanals 377,2
De 40 a menys de 45 hores setmanals 1.583,1
45 hores setmanals i més 296,0
Total 3.440,7
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles