Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Hores treballades totals
Catalunya. 2019
    Valor
No han treballat 295,2
Menys de 30 hores setmanals 449,5
De 30 a menys de 35 hores setmanals 280,3
De 35 a menys de 40 hores setmanals 372,1
De 40 a menys de 45 hores setmanals 1.584,9
45 hores setmanals i més 322,8
Total 3.440,7
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles