Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Hores treballades habituals / Sexe
Catalunya. 2018
    Homes     Dones     Total
Menys de 35 hores setmanals 143,7 399,4 543,1
De 35 a menys de 45 hores setmanals 1.312,0 1.051,0 2.363,0
45 hores setmanals i més 244,2 85,3 329,5
Sense horari habitual 82,0 44,6 126,6
Total 1.781,9 1.580,3 3.362,2
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles