Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Hores treballades habituals / Grups d'edat
Catalunya. 2018
  16 a 24   25 i més     Total
Menys de 35 hores setmanals 91,6 451,5 543,1
De 35 a menys de 45 hores setmanals 104,5 2.258,5 2.363,0
45 hores setmanals i més 5,6 323,8 329,5
Sense horari habitual 9,9 116,7 126,6
Total 211,6 3.150,6 3.362,2
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles