Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Hores treballades habituals / Grups d'edat
Catalunya. 4t trimestre del 2018
  16 a 24   25 i més     Total
Menys de 35 hores setmanals 101,4 474,0 575,4
De 35 a menys de 45 hores setmanals 108,7 2.256,3 2.364,9
45 hores setmanals i més 5,2 318,9 324,1
Sense horari habitual 7,2 119,6 126,8
Total 222,4 3.168,7 3.391,1
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles