Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població inactiva
Grups d'edat / Sexe
Catalunya. 2019
    Homes     Dones     Total
De 16 a 24 anys 193,5 185,6 379,2
De 25 a 54 anys 108,1 233,7 341,9
De 55 a 64 anys 132,1 201,4 333,5
De 65 anys i més 590,0 770,6 1.360,6
Total 1.023,8 1.391,3 2.415,1
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.
Nota: Els resultats d'aquesta taula des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectats per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb els dels períodes anteriors.