Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població inactiva
Nivell de formació assolit (CNED-2014) / Estat civil
Catalunya. 4t trimestre del 2019
   Casats  No casats     Total
Analfabets i educació primària 565,2 402,3 967,5
Educació secundària 1a. etapa 339,3 371,2 710,5
Educació secundària 2a. etapa 148,3 259,0 407,4
Educació superior 204,2 134,2 338,4
Total 1.257,0 1.166,8 2.423,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.