Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població inactiva
N. de formació assolit (CNED-2014) / Parentiu amb la pers. principal
Catalunya. 4t trimestre del 2019
  P. principal   P. no principal     Total
Analfabets i educació primària 549,6 417,9 967,5
Educació secundària 1a. etapa 291,3 419,2 710,5
Educació secundària 2a. etapa 126,5 280,9 407,4
Educació superior 183,8 154,7 338,4
Total 1.151,2 1.272,6 2.423,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.