Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Habitatges familiars
Persones que hi habiten / Ocupats que hi habiten
Catalunya. 1999
 Cap ocupat  Un ocupat  Dos ocupats   Tres ocup. i més     Total
Una persona 224,9 86,8 0,0 0,0 311,6
Dues persones 284,7 169,7 135,0 0,0 589,4
Tres persones 59,3 221,6 222,7 35,2 538,9
Quatre persones 15,9 173,6 227,2 77,8 494,5
Cinc persones i més 5,5 50,8 71,3 76,6 204,2
Total 590,3 702,5 656,2 189,6 2.138,6
Unitats: Milers d'habitatges.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.