Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població activa
Grups d'edat / Sexe
Catalunya. 2n trimestre del 2020
    Homes     Dones     Total
De 16 a 19 anys 23,6 12,4 36,0
De 20 a 24 anys 126,0 108,8 234,8
De 25 a 54 anys 1.446,6 1.329,1 2.775,7
De 55 anys i més 352,0 301,9 653,9
Total 1.948,2 1.752,2 3.700,4
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.
Nota: Els resultats d'aquesta taula des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectats per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb els dels períodes anteriors.