Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població activa
Província / Sexe
Catalunya. 1999
    Homes     Dones     Total
Barcelona 1.309,9 917,5 2.227,4
Girona 162,3 112,2 274,5
Lleida 95,0 62,0 156,9
Tarragona 169,8 116,2 286,0
Total 1.736,9 1.207,9 2.944,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.
Nota: Els resultats d'aquesta taula des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectats per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb els dels períodes anteriors.