Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població activa
Província / Sexe
Catalunya. 4t trimestre del 2013
    Homes     Dones     Total
Barcelona 1.473,9 1.342,4 2.816,4
Girona 210,1 181,0 391,1
Lleida 122,9 99,5 222,4
Tarragona 228,4 180,0 408,4
Total 2.035,3 1.803,0 3.838,3
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.
Nota: Els resultats d'aquesta taula des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectats per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb els dels períodes anteriors.