Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població activa
Grups d'edat / Província
Catalunya. 4t trimestre del 2013
 Barcelona    Girona    Lleida  Tarragona     Total
De 16 a 19 anys 35,4 6,7 1,8 6,2 50,2
De 20 a 24 anys 181,6 25,2 9,2 27,4 243,3
De 25 a 54 anys 2.220,9 304,3 183,1 316,3 3.024,6
De 55 anys i més 378,6 54,8 28,3 58,5 520,2
Total 2.816,4 391,1 222,4 408,4 3.838,3
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.
Nota: Els resultats d'aquesta taula des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectats per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb els dels períodes anteriors.