Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Província / Sexe
Catalunya. 4t trimestre del 2013
    Homes     Dones     Total
Barcelona 1.153,0 1.061,1 2.214,1
Girona 156,6 141,9 298,4
Lleida 103,9 82,8 186,7
Tarragona 168,3 131,3 299,6
Total 1.581,7 1.417,0 2.998,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.