Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població desocupada
Grups d'edat / Sexe
Catalunya. 1999
    Homes     Dones     Total
De 16 a 19 anys 17,2 16,9 34,1
De 20 a 24 anys 25,0 33,3 58,3
De 25 a 54 anys 71,9 128,1 200,0
De 55 anys i més 15,3 8,0 23,2
Total 129,5 186,2 315,7
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.
Nota: Els resultats d'aquesta taula des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectats per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb els dels períodes anteriors.