Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població desocupada
Grups d'edat / Sexe
Catalunya. 4t trimestre del 2013
    Homes     Dones     Total
De 16 a 19 anys 22,2 13,7 35,9
De 20 a 24 anys 58,3 49,4 107,7
De 25 a 54 anys 325,4 286,4 611,9
De 55 anys i més 47,7 36,4 84,1
Total 453,6 386,0 839,5
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.
Nota: Els resultats d'aquesta taula des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectats per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb els dels períodes anteriors.