Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població desocupada
Província / Sexe
Catalunya. 1999
    Homes     Dones     Total
Barcelona 103,0 149,7 252,7
Girona 9,4 14,7 24,1
Lleida 3,2 5,9 9,1
Tarragona 13,9 16,0 29,9
Total 129,5 186,2 315,7
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.
Nota: Els resultats d'aquesta taula des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectats per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb els dels períodes anteriors.