Skip to main content

Enquesta de població activa

Població desocupada
Temps de cerca d'ocupació
Catalunya. 4t trimestre del 2019
    Valor
5 mesos i menys 161,6
De 6 a 11 mesos 52,4
De 12 a 23 mesos 63,9
2 anys i més 92,9
Ja han trobat una ocupació 34,9
Total 405,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.
Nota: Els resultats d'aquesta taula des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectats per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb els dels períodes anteriors.