Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població desocupada que cerca la primera feina
Província / Sexe
Catalunya. 4t trimestre del 2013
    Homes     Dones     Total
Barcelona 29,8 36,1 65,9
Girona 4,0 5,7 9,7
Lleida 1,7 2,0 3,6
Tarragona 3,8 4,6 8,4
Total 39,3 48,4 87,7
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.
Nota: Els resultats d'aquesta taula des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectats per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb els dels períodes anteriors.