Skip to main content

Enquesta de població activa

Població desocupada que cerca la primera feina
Província / Sexe
Catalunya. 4t trimestre del 2019
    Homes     Dones     Total
Barcelona 21,7 17,4 39,1
Girona 1,4 1,3 2,7
Lleida 1,1 1,8 2,9
Tarragona 2,2 2,0 4,1
Total 26,3 22,4 48,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.
Nota: Els resultats d'aquesta taula des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectats per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb els dels períodes anteriors.