Skip to main content

Enquesta de població activa

Població inactiva
Província / Sexe
Catalunya. 4t trimestre del 2019
    Homes     Dones     Total
Barcelona 742,7 1.039,0 1.781,6
Girona 105,0 129,7 234,7
Lleida 59,7 70,2 129,9
Tarragona 118,5 159,0 277,5
Total 1.025,9 1.397,9 2.423,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.
Nota: Els resultats d'aquesta taula des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectats per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb els dels períodes anteriors.