Enquesta de població activa M

Població inactiva
Situació d'inactivitat / Província
Catalunya. 3r. trimestre del 2018
 Barcelona   Girona   Lleida Tarragona    Total
Estudiants246,426,718,633,8325,5
Jubilats, retirats i pensionistes975,1138,079,7137,91.330,7
Feines de la llar383,839,631,359,1513,8
Discapacitats permanents106,713,910,213,7144,5
Resta de situacions74,16,14,111,996,1
Total1.786,1224,2143,9256,42.410,6
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.
Nota: Els resultats d'aquesta taula des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectats per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb els dels períodes anteriors.

Darrer període: 3r. trimestre del 2018.
Codi a l'índex: 1.5.03
Trieu una opció T=Taula
Codi de l'índex (ex. 5.2.01)
Resultats bàsics trimestrals i anuals. Catalunya i Espanya
àmbit geogràfic Catalunya
 (+) Població de 16 anys i més T
 (+) Població activa T
 (+) Taxa d'activitat T
 (+) Població ocupada T
 (+) Taxa d'ocupació T
 (+) Població ocupada assalariada T
 (+) Població desocupada T
 (+) Taxa d'atur T
 (+) Població desocupada que cerca la primera feina T
 Població inactiva T
 (+) Sexe T
 (+) Grups d'edat T
 Situació d'inactivitat T
 Província T
 (+) Província T
 (+) Població comptada a part T (fins al 4t. trimestre del 2001)
àmbit geogràfic Espanya
Darrer període: 3r. trimestre del 2018. Actualització: 25 d'octubre del 2018.
Resultats detallats trimestrals i anuals. Catalunya
tema Població
tema Activitat
tema Ocupació
tema Ocupació assalariada
tema Atur
tema Inactivitat
tema Població comptada a part (fins al 4t. trimestre del 2001)
tema Llars
Darrer període: 3r. trimestre del 2018. Actualització: 25 d'octubre del 2018.
Codi de l'índex (ex. 1.1.01)
Resultats específics anuals (submostra). Catalunya
tema Formació
tema Condicions de treball
Darrer període: 2017. Actualització: 5 d'abril del 2018.

Sou aquí: