Saltar al contingut principal
Població inactiva
Situació d'inactivitat / Província
Catalunya. 2n trimestre del 2019
 Barcelona   Girona   Lleida Tarragona    Total
Estudiants285,635,824,640,9386,9
Jubilats, retirats i pensionistes1.008,5130,875,2140,11.354,6
Feines de la llar337,642,927,959,1467,5
Discapacitats permanents87,714,96,418,0127,0
Resta de situacions59,74,53,09,476,6
Total1.779,2229,0137,0267,42.412,6
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.
Nota: Els resultats d'aquesta taula des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectats per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb els dels períodes anteriors.

Darrer període: 2n trimestre del 2019.
Codi a l'índex: 1.5.03
Trieu una opció T=Taula
Codi de l'índex (ex. 5.2.01)
Resultats bàsics trimestrals i anuals. Catalunya i Espanya
àmbit geogràfic Catalunya
 (+) Població de 16 anys i més T
 (+) Població activa T
 (+) Taxa d'activitat T
 (+) Població ocupada T
 (+) Taxa d'ocupació T
 (+) Població ocupada assalariada T
 (+) Població desocupada T
 (+) Taxa d'atur T
 (+) Població desocupada que cerca la primera feina T
 Població inactiva T
 (+) Sexe T
 (+) Grups d'edat T
 Situació d'inactivitat T
 Província T
 (+) Província T
 (+) Població comptada a part T (fins al 4t trimestre del 2001)
àmbit geogràfic Espanya
Darrer període: 2n trimestre del 2019. Actualització: 25 de juliol del 2019.
Resultats detallats trimestrals i anuals. Catalunya
tema Població
tema Activitat
tema Ocupació
tema Ocupació assalariada
tema Atur
tema Inactivitat
tema Població comptada a part (fins al 4t trimestre del 2001)
tema Llars
Darrer període: 2n trimestre del 2019. Actualització: 25 de juliol del 2019.
Codi de l'índex (ex. 1.1.01)
Resultats específics anuals (submostra). Catalunya
tema Formació
tema Condicions de treball
Darrer període: 2018. Actualització: 1 d'abril del 2019.