Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població de 16 anys i més segons la relació amb l'activitat
Sexe i grups d'edat
Catalunya. 2n trimestre del 2020
  Població de
 16 anys i més
  Població
 activa
  Població
 ocupada
  Població
 desocup.
  Pobl. des.
 1a. feina
  Població
 inactiva
Homes 3.067,9 1.948,2 1.701,5 246,7 26,6 1.119,7
Dones 3.254,2 1.752,2 1.526,0 226,2 18,3 1.502,0
             
De 16 a 24 anys 712,6 270,8 174,5 96,4 27,3 441,8
De 25 a 54 anys 3.236,9 2.775,7 2.461,2 314,5 16,8 461,1
De 55 anys i més 2.372,6 653,9 591,8 62,1 0,9 1.718,7
Total 6.322,1 3.700,4 3.227,5 472,9 45,0 2.621,6
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.
Nota: Totes les dades d'aquesta taula excepte les de població de 16 anys i més i les de població ocupada des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectades per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) Núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb les dels períodes anteriors.