Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població total
Tipus d'habitatge familiar
Catalunya. 4t trimestre del 2013
    Valor
Població total 7.346,7
     en habitatges sense actius 1.190,0
     en habitatges sense perceptors d'ingressos 215,4
Població assalariada amb contracte temporal 469,4
     en habit. amb tots els assalariats amb contracte temporal 245,7
Població desocupada 839,5
     en habitatges amb tots els actius desocupats 350,5
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.