Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Segons tipus de lloc de treball / Grups d'edat
Catalunya. 2019
  16 a 34   35 a 44   45 i més     Total
Empleat (amb caps i sense subordinats) 690,4 713,3 932,1 2.335,7
Encarregat, cap de taller o d'oficina o similar 24,8 61,8 96,7 183,2
Comandament intermedi 70,5 145,3 145,6 361,4
Director de petita, mitjana o gran empresa 27,1 77,8 143,7 248,5
Ocupat independent 65,2 75,4 161,4 302,0
No ho sap 4,3 2,2 3,3 9,8
Total 882,3 1.075,7 1.482,7 3.440,7
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.