Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Segons tipus de lloc de treball / Grups d'edat
Catalunya. 2013
  16 a 34   35 a 44   45 i més     Total
Empleat (amb caps i sense subordinats) 708,3 695,3 769,8 2.173,3
Encarregat, cap de taller o d'oficina o similar 38,1 51,3 65,4 154,8
Comandament intermedi 36,9 65,5 84,9 187,3
Director de petita, mitjana o gran empresa 29,5 55,6 105,8 190,9
Ocupat independent 44,0 58,3 161,0 263,3
No ho sap 0,0 0,0 0,0 0,0
Total 856,7 926,0 1.186,9 2.969,6
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.