Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada assalariada
Segons tipus de lloc de treball / Grups d'edat
Catalunya. 2019
  16 a 34   35 a 44   45 i més     Total
Empleat (amb caps i sense subordinats) 682,0 706,7 921,7 2.310,5
Encarregat, cap de taller o d'oficina o similar 24,3 53,6 89,2 167,1
Comandament intermedi 70,1 141,9 141,1 353,1
Director de petita, mitjana o gran empresa 6,1 17,4 38,6 62,1
Ocupat independent 4,3 6,7 6,8 17,7
No ho sap 3,4 2,2 2,1 7,7
Total 790,2 928,5 1.199,6 2.918,3
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.