Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada assalariada
Segons tipus de lloc de treball / Grups d'edat
Catalunya. 2013
  16 a 34   35 a 44   45 i més     Total
Empleat (amb caps i sense subordinats) 702,1 689,9 758,8 2.150,8
Encarregat, cap de taller o d'oficina o similar 33,1 41,3 48,3 122,6
Comandament intermedi 36,5 62,5 79,9 178,9
Director de petita, mitjana o gran empresa 9,6 22,8 20,3 52,7
Ocupat independent 11,9 2,7 7,9 22,5
No ho sap 0,0 0,0 0,0 0,0
Total 793,1 819,2 915,1 2.527,5
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.