Enquesta de població activa M

Població de 16 anys i més que no està cursant estudis
Grups d'edat / Nivell de formació assolit (CNED-2014)
Catalunya. 4t trimestre del 2018
  Analf. i
primària
  Secundària
1a. etapa
  Secundària
2a. etapa
  Superior 
   Total
De 16 a 24 anys12,482,061,259,9215,5
De 25 a 34 anys43,7184,4142,1356,1726,3
De 35 a 44 anys96,8257,9233,0495,71.083,2
De 45 a 54 anys91,6324,5267,9392,31.076,3
De 55 anys i més1.020,8541,7273,9402,72.239,1
Total1.265,21.390,4978,11.706,75.340,4
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.
Darrer període: 4t trimestre del 2018.
Codi a l'índex: 3.1.14
Trieu una opció T=Taula
Codi de l'índex (ex. 5.2.01)
Resultats bàsics trimestrals i anuals. Catalunya i Espanya
àmbit geogràfic Catalunya
àmbit geogràfic Espanya
Darrer període: 4t trimestre del 2018. Actualització: 29 de gener del 2019.
Resultats detallats trimestrals i anuals. Catalunya
tema Població
 (+) Població total T
 (+) Població total amb nacionalitat espanyola T
 Població total en habitatges sense actius T
 Població total en habitatges sense perceptors d'ingressos T
 (+) Població de 16 anys i més T
 (+) Població de 16 anys i més, i altres T
 (+) Mitjana d'edat de la població de 16 anys i més T
 Població de 16 anys i més que no està cursant estudis T
 (+) Sexe T
 Grups d'edat T
 Nivell de formació assolit (CCED-2000) T
 Nivell de formació assolit (CNED-2014) T
 (+) Estat civil T
 (+) Parentiu amb la persona principal T
 (+) Nivell de formació assolit (CCED-2000) T
 (+) Nivell de formació assolit (CNED-2014) T
 (+) Mitjana d'anys de formació de la població de 16 anys i més T
 (+) Mitjana d'anys d'estudi de la població de 16 anys i més T (fins al 4t trimestre del 1999)
 (+) Població de 16 a 64 anys T
tema Activitat
tema Ocupació
tema Ocupació assalariada
tema Atur
tema Inactivitat
tema Població comptada a part (fins al 4t trimestre del 2001)
tema Llars
Darrer període: 4t trimestre del 2018. Actualització: 29 de gener del 2019.
Codi de l'índex (ex. 1.1.01)
Resultats específics anuals (submostra). Catalunya
tema Formació
tema Condicions de treball
Darrer període: 2017. Actualització: 5 d'abril del 2018.

Sou aquí: