Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població activa
Grups d'edat
Catalunya. 4t trimestre del 2013
    Valor
De 16 a 19 anys 50,2
De 20 a 24 anys 243,3
De 25 a 29 anys 383,7
De 30 a 34 anys 513,0
De 35 a 39 anys 617,5
De 40 a 44 anys 570,3
De 45 a 49 anys 504,5
De 50 a 54 anys 435,6
De 55 a 59 anys 336,4
De 60 a 64 anys 157,1
De 65 anys i més 26,7
Total 3.838,3
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.
Nota: Els resultats d'aquesta taula des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectats per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb els dels períodes anteriors.