Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població activa
Grups d'edat / Estat civil
Catalunya. 4t trimestre de 1999
   Casats  No casats     Total
De 16 a 24 anys 25,1 420,5 445,6
De 25 a 34 anys 445,6 450,3 895,8
De 35 a 44 anys 609,9 149,3 759,2
De 45 a 54 anys 483,0 95,1 578,1
De 55 anys i més 244,3 47,4 291,8
Total 1.807,9 1.162,6 2.970,5
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.
Nota: Els resultats d'aquesta taula des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectats per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb els dels períodes anteriors.