Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població activa
Grups d'edat / Estat civil
Catalunya. 4t trimestre del 2013
   Casats  No casats     Total
De 16 a 24 anys 14,0 279,5 293,5
De 25 a 34 anys 309,9 586,8 896,7
De 35 a 44 anys 763,8 424,0 1.187,8
De 45 a 54 anys 665,1 275,0 940,1
De 55 anys i més 387,7 132,5 520,2
Total 2.140,4 1.697,9 3.838,3
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.
Nota: Els resultats d'aquesta taula des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectats per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb els dels períodes anteriors.