Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població activa
Parentiu amb la persona principal / Sexe
Catalunya. 2n trimestre del 2020
    Homes     Dones     Total
Persona principal 1.116,1 716,1 1.832,2
Cònjuges 394,2 708,3 1.102,5
Altres 438,0 327,8 765,8
Total 1.948,2 1.752,2 3.700,4
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.
Nota: Els resultats d'aquesta taula des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectats per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb els dels períodes anteriors.