Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població activa
Parentiu amb la persona principal / Sexe
Catalunya. 4t trimestre del 2013
    Homes     Dones     Total
Persona principal 1.202,8 669,6 1.872,5
Cònjuges 385,6 806,7 1.192,3
Altres 446,9 326,6 773,5
Total 2.035,3 1.803,0 3.838,3
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.
Nota: Els resultats d'aquesta taula des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectats per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb els dels períodes anteriors.